RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż̇:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MicArt Mateusz Micek z siedzibą w Szynwałd 121A, 33-158 Szynwałd.

 

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Mateusza Micek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą̨ adresu e-mail m.micek@micartmusic.com lub w formie tradycyjnej, za pomocą poczty, pod adresem administratora z dopiskiem IODO

 

3. Podstawę̨ prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić́ będą̨ :
a) udzielona przez Panią̨ /Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b) działania niezbędne do zawarcia z Panią̨ /Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu;
-realizacji zajeść́ sportowo-rekreacyjnych
-realizacji zadań edukacyjnych, kulturowo-wychowawczych,
-realizacji spektakli i koncertów,
-projektów związanych z promocją miasta i regionu, rozrywką, aktywizacja zawodową, budowaniem relacji w lokalnej społeczności.
c) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu;
-obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
-zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia w obiekcie oraz w jego otoczeniu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają̨ dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą̨ przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń́

 

6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) zadania sprostowania danych, które są̨ nieprawidłowe,
3) zadania usunięcia danych, gdy:
− dane nie są̨ już̇ niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
−dane przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem; 1) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
− osoba, której dane dotyczą̨ , kwestionuje prawidłowość́ danych osobowych,
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą̨ , sprzeciwia się̨ usunięciu danych osobowych, zadając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
− administrator nie potrzebuje już̇ danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą̨ , do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́;

7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.